Residència sense activitat lucrativa (3600 ¤)

Pot ser resident sense activitat lucrativa al Principat d’Andorra tota persona física que no tingui la nacionalitat andorrana i que estableixi la seva residència principal i efectiva a Andorra durant almenys 90 dies per any natural sense exercir-hi cap activitat laboral o professional, si bé el resident pot desenvolupar les activitats necessàries per a la gestió del seu propi patrimoni i les funcions que li corresponguin com a administrador de les entitats en el capital o en els fons propis dels quals tingui una participació igual o superior al 50% i quan el càrrec d’administrador no sigui remunerat.

REQUISITS:
- Ser major d´edat o menor emancipat i no estar incapacitat.
- Acreditar suficients mitjans econòmics tal i com estableix la llei.
- La persona sol·licitant i les persones al seu càrrec han de justificar i tenir en vigència per a Andorra una cobertura i assegurança per malaltia, incapacitat i vellesa.
- Demostrar ésser propietari o llogater d’un habitatge mitjançant documents.
- Comprometre’s per escrit a fixar la residència principal i efectiva al Principat d’Andorra i a mantenir en vigor el contracte d’assegurança.
- Inversió d’almenys 400.000 € en alguna de les tipologies d’actius que s’indiquen a continuació:
   1. Béns immobles situats a Andorra
   2. Participacions en el capital social o en fons propis d’entitats residents a Andorra
   3. Instruments de deute emesos per qualsevol administració pública d’Andorra
   4. Dipòsits no remunerats a l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF)
- Fer efectiu i dipositar a l’INAF l’import de 50.000 € no remunerats, més 10.000 € per cadascuna de les persones al seu càrrec.
- Comprometre’s per escrit a fer efectiva la inversió mínima de 400.000 € en un termini màxim de 6 mesos.