Règim especial (0% - 2%)

Després d'haver obert una societat en règim normal (cost total de 6000€ + 4 mesos de durada), s'ha de sol.licitar a Tributs l'aplicació d´aquest règim especial.
L'activitat de la societat en règim especial es pot dur a terme des del primer dia de l'obertura en règim normal.
Cadascun d'aquests règims és atorgat després d'haver estat verificats "in situ".

1) Societats de tinença de participacions en societats estrangeres : tipus del 0%

Aquest tipus de societats només poden tenir com a objecte la gestió i tinença de participacions en societats estrangeres. Tant els dividends com els resultats obtinguts arran de la transmissió de participacions en altres societats estan exempts de tributació.

2) Societats de comerç internacional : tipus del 2%

Totes les societats que es dediquen a la compravenda internacional de mercaderies, comissionistes, agents o intermediariàries en general de tot tipus de béns, inclosos els immobles situats fora d´Andorra.

REQUISITS:
-Contractar una persona almenys a mitja jornada (aprox. 650 € al mes) i un local destinat exclusivament a l'activitat econòmica desitjada amb una superfície mínima de 20 metres quadrats ( lloguer aprox. 400€ mes)
- El prestatari dels serveis ha d'utilitzar aquestes prestacions en el desenvolupament de qualsevol tipus d´activitat econòmica i els resultats del ús d´aquestes no han de generar despeses fiscalment deduïbles a l´entitat prestadora sempre que es tracti d'activitats vinculades.
- El prestatari dels serveis no ha de ser una entitat o persona física amb la residència fiscal a Andorra i el servei no pot ser utilitzat directament al país.

3) Societat d´explotació internacional d´intangibles : tipus del 2%

Totes aquelles societats que efectuïn concessions d´ús, cessions o llicències de drets, transmissions d´actius, béns o drets sobre : patents, dissenys, models i dibuixos industrials, marques, noms de domini, plànols, fórmules o procediments secrets, obres literàries, artístiques o científiques, aplicacions, sistemes informàtics i drets connexos als drets d´autor.

REQUISITS:
- Explotar l´actiu en nom propi en el marc de la seva activitat econòmica.
- Contractar una persona almenys a mitja jornada (aprox. de 650 € al mes) i un local destinat exclusivament  a l'activitat econòmica en qüestió amb una superfície mínima de 20 metres quadrats ( lloguer aprox. de 300€ al mes)
- El concessionari dels drets de l'ús ha d' utilitzar aquests drets en el desenvolupament de qualsevol tipus d´activitat econòmica i els resultats d´aquesta utilització no poden generar despeses fiscalment deduïbles a l´entitat prestadora, sempre que es tracti d'entitats vinculades.
- El cessionari del dret no pot ser una entitat o persona física residència fiscal a Andorra i el dret no pot ser directament explotat al país.